Weronika.net

Przyjaciele św. Weroniki Giuliani. Miłość pozwoliła się odnaleźć.

Modlitwy do św. Weroniki Giuliani

Modlitwa różańcowa -kontemplacja ze św. Weroniką Giuliani

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga… Ojcze nasz… 3 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

Tajemnice radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Pozwoliłam ci zrozumieć, że w akcie wcielenia Słowa Bożego, bardzo się Bogu podobała moja odpowiedź: „Oto Ja, służebnica Pańska”. Pozwoliłam ci pojąć, jak było miłe Bogu moje pokorne posłuszeństwo. Cała się przyodziałaś w moje cnoty, a ja cię ogołociłam z tego, czego Bóg w tobie nie chciał.

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

Nawiedzenie świętej Elżbiety

Podczas święta Nawiedzenia otrzymałam trzy łaski; dusza moja została umocniona i poczułam w swoim wnętrzu dotknięcie Boga, poprzez które zapalił On we mnie nowe pragnienie cierpienia. Trwałam w woli Bożej i cała byłam spragniona postępowania w życiu Bożym pośród cierpień, w cierpieniach i z cierpieniami.

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

Narodzenie Pana Jezusa

Oto nadeszło Boże Narodzenie. Nie traćmy więc czasu, załóżmy się, kto z nas może się ściślej zjednoczyć z boskim Dzieciątkiem. Nie zwracaj uwagi na Jego małość, na to że stał się nic nieznaczącym i pogardzanym, że znajduje się w nędznym żłobie pomiędzy zwierzętami i drży z zimna. Mówię ci, abyś uświadomił sobie, iż to jest ten sam Bóg: wielki i potężny, nieskończona Miłość, zapraszająca wszystkich, aby ku Niej swe serca kierowali.

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Córko, pragnę, abyś ofiarowała się mojemu Synowi: swoje ciało wraz z uczuciami, duszę wraz z trzema władzami, życie i krew, abyś do Niego się upodobniła i pozostawała zjednoczona z ofiarami, które poniósł On dla ciebie i które Ja poniosłam. Odtąd zawsze każde swoje działanie łącz ze wszystkim dziełami mojego Najświętszego Syna, dokonanymi od pierwszej chwili wcielenia aż po ostatni oddech na krzyżu, ofiarowany odwiecznemu Ojcu.

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

O ukryte życie Jezusa, ty jesteś szkołą doskonałości! Wydaje mi się, że w tym ukryciu również dusza prowadzi życie prowadzące do zjednoczenia w miłości; niczego nie może zdziałać, lecz Pan sprawia w niej wszystko i wypełnia ją najdoskonalszymi działaniami. Pełna poznania Bożego, jest niezwykle chętna do mówienia – lecz nie może mówić. I to sprawia, że umiera dla wszystkich rzeczy zewnętrznych i wewnętrznych. Gdy trwa w tym ukrytym życiu zjednoczenia z Bogiem, nie może bez bólu wypowiedzieć tego, co zachodzi pomiędzy nią a Bogiem, ani przy pomocy pióra, ani słowa, dlatego trwa w milczeniu.

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

 

Tajemnice bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Wydawało mi się, że widziałam naszego Pana, całego w krwawym pocie, jak wtedy gdy modlił się w ogrodzie. Również ja doświadczyłam ogromnego cierpienia, ponieważ Pan dał mi poznać, że w tej godzinie ofiarował swoją wolę woli Ojca Odwiecznego oraz odczuwał w sercu ogromny ból, widząc przewrotny upór wszystkich upartych i to, jak mało cenią Jego najdroższą krew. To był największy ból, jakiego doświadczał w swym wnętrzu.

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

Ubiczowanie Pana Jezusa

Wydawało mi się, że Pan chciał mi dać odczuć nieco cierpień, których doświadczył podczas biczowania. W jednej chwili pozwolił mi poczuć straszne męki, lecz nie potrafię ich opisać. Pamiętam tylko wewnętrzny ból z powodu udręki, którą przecierpiał dla mnie mój Odkupiciel. O Boże! Jak wielki ból cierpiałam z powodu mych grzechów oraz z powodu Jego udręk i cierpień.

Przeczytaj jeszcze:   Jak Maryja prowadziła św. Weronikę Giuliani?

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Pan Jezus zdjął koronę cierniową i nałożył ją na moją głowę. Czułam, że kolce przebijały nawet wnętrze ust, uszy, całą głowę, oczy, skronie i mózg. Zadawały mi takie cierpienie, że upadłam na ziemię jak martwa. Pan podniósł mnie z niej i powiedział: „Cierpienie to będziesz odczuwała do końca życia, czasami bardziej, innym razem mniej – według mojej woli”.

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

Droga krzyżowa

Trwając pewnego dnia na modlitwie w celi, wydawało mi się, że widzę naszego Pana, który ma na ramionach wielki krzyż. Zapytał mnie: „Czego pragniesz?”. Odpowiedziałam: „Tego krzyża. Pragnę cała być Twoja, aby Cię kochać”. Ponownie mnie zapytał: „Czego pragniesz?”. Odpowiedziałam: „Chciałabym nie dopuścić do tego, żeby ktokolwiek Cię obraził”. Po raz trzeci na to samo pytanie odpowiedziałam: „Mój Panie, nie pragnę niczego innego, jak tylko pełnić Twoją wolę, cierpieć dla Twojej miłości, być cała Twoja”. W tym momencie zdjął wspomniany krzyż ze swych ramion i położył go na moje.

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

„Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”. Czułam, że Jezus Ukrzyżowany jest na mojej duszy tak dalece odciśniętego Jezusa ukrzyżowanego, iż wydawało mi się, że to On działa, On mówi, On myśli, On jest władcą i wykonawcą wszystkiego. To wszystko pozwala mi poznać tę żywą i czystą wiarę, którą w sobie odczuwam. Nie mogę wyrazić wszystkiego, co sprawia ona w mojej duszy.

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

 

Tajemnice światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Podczas święta Świętego Jana Chrzciciela ukazał mi się ten chwalebny Święty i powiedział: „Przychodzę znowu ci przekazać, żebyś porzuciła wszelkie upodobanie w ziemskim przepychu. Oddaj się cała Bogu i nie lgnij do marności oraz grzesznych spraw. Niech wszystkie twoje myśli będą przy Bogu”.

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej

Ja jestem twoim Bogiem miłości, Ja jestem twoim wiernym oblubieńcem, jestem twoim umiłowanym, a ty jesteś moją umiłowaną. Czego pragniesz?

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Pamiętam, że słuchając słowa Bożego, a szczególnie świętych kazań, zawsze odczuwałam przyjemność. Poruszali moje serce szczególnie ci kaznodzieje, którzy mówili na temat cnót lub podejmowali temat niezmiernej miłości Boga, podając przykład z życia świętych. Podobnie się działo, gdy przepowiadanie dotyczyło Najświętszego Sakramentu. O! Jak zadowolona była moja dusza!

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

Przemienienie na górze Tabor

Zrozumiałam, że gdy Zbawiciel był pośród nas, śmiertelników, co prawda działał, nawracał, głosił, lecz wszystko to było wcześniej wewnętrznie dokonane: najpierw w górze w łonie Ojca poprzez zjednoczenie miłości zostało ono nakazane, udoskonalone i zdziałane.

Przeczytaj jeszcze:   Droga Krzyżowa ze św. Weroniką Giuliani

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

Ustanowienie Eucharystii

Jezus stał się naszym bratem, aby wszystkim dać udział w tym, co poprzez odkupienie nam wysłużył. Dla nas i dla dobra naszych dusz opuścił całe swe mienie. Chciał pozostać wśród nas aż do końca świata i uczynił to, abyśmy mieli udział we wszystkich Jego skarbach, w Jego zasługach, krwi, w Nim całym i aby stać się pokarmem dla naszych dusz.

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

 

Tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Dusza moja uczestniczyła w radości, którą przeżywała Najświętsza Maryja w chwili, gdy zmartwychwstał jej Najświętszy Syn. Maryja brała wtedy udział we wszystkim, czym teraz i przez całą wieczność będzie się cieszyła, to znaczy w błogosławionym widzeniu. Jak bowiem miała udział w mękach i cierpieniach Syna, tak jej dusza uczestniczyć będzie w tym wszystkim, czym można się radować w raju.

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Ponownie otrzymałaś łaskę nad łaskami: twoja dusza zakosztowała odrobiny tego, co czułam, gdy mój Najświętszy Syn wstąpił do nieba i pociągnął mnie za sobą, a ja dostąpiłam raju, w którym mają udział wszyscy błogosławieni. Poznałaś, że było wolą Bożą, abym dla dobra Kościoła Świętego pozostała na ziemi oraz uczyła i wychowywała nowych chrześcijan.

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

Zesłanie Ducha Świętego

W jednej chwili zobaczyłam jakby kolumnę z ognia, która się do mnie zbliżała. Ogień utworzył wokół mnie okrąg. Czułam się jak w piecu. O Boże! Czułam, że jestem trawiona przez najbardziej tajemnicze płomienie. Wydawało mi się, że miłość Boża mnie oczyszcza, ogałaca i udziela mi się. Czułam, że jestem zdolna Go kochać.

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Miałam możliwość doświadczyć nieco tej radości, którą przeżywał cały raj, gdy Najświętsza Maryja została wzięta do nieba. Moja dusza zrozumiała to, czego nie mogę opowiedzieć ani wyrazić słowami. Niech wszystko będzie na chwałę Bożą!

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

 

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

Cały rodzaj ludzki podziękował Najświętszej Maryi, a ona została ogłoszona pośredniczką między nami wszystkimi a Bogiem. Cały raj uznał ją za swoją królową oraz Panią Nieba i Ziemi. Kiedy dzięki wewnętrznemu poznaniu pozwoliła mi to zrozumieć, wydawało mi się, że moja dusza za sprawą miłości kosztuje czegoś boskiego. Wszystko niech będzie na chwałę Bożą!

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

Święta Weroniko, módl się za nami.

Pod Twoją obronę…

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Wybór, tłumaczenie i opracowanie: Judyta Katarzyna Woźniak

Więcej modlitw zaczerpniętych z pism świętej Weroniki lub nimi inspirowanych można znaleźć w modlitewniku: „Znalazłam Miłość. Na modlitwie ze świętą Weroniką Giuliani”.
źródło: https://kapucynki.pl/sw-weronika-giuliani/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Weronika.net